ติดต่อ

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มช.
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-935224