งานเลขานุการ

  1. ติดต่อประสานงานเพื่อเข้าพบ หรือ นัดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร
  2. ติดต่อจองห้องประชุมภายในสำนักงานคณบดี
  3. เสนอเอกสารสำหรับผู้บริหารเพื่อ ตรวจสอบ พิจารณา สั่งการ
  4. ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
  5. จัดการห้องประชุมสำคัญระดับคณะฯ/โรงพยาบาล