งานสารบรรณ

 • หมวดโต้-ตอบหนังสือ
 1. จัดทำคำสั่ง/ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช 
 2. ทำหนังสือตอบขอบคุณภายในและภายนอกคณะแพทยศาตร์ มช 
 3. ร่างหนังสือโต้ตอบภายในและภายนอกคณะแพทยศาตร์ มช 
 4. จัดทำหนังสือเบิกเงินสวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช 
 5. ทำการแจ้งเวียนหนังสือบนเว็ปไซต์คณะแพทยศาสตร์ มช 
 6. นำส่งค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช 
 • หมวดรับ-ส่งหนังสือ 
 1. รับ-ส่งหนังสือจากภาควิชา/ฝ่าย/งาน ผ่านระบบ E-document 
 2. รับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มช รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. รับ-ส่งเอกสารทางราชการของคณะแพทยศาสตร์ มช ไปยังหน่วยงานภายนอก 
 4. รับ-ส่งพัสดุทางไปรษณีย์เพื่อนำจ่ายไปยังภาควิชา/ฝ่าย/งาน ของคณะแพทยศาสตร์ มช 
 • หมวดทะเบียนราษฎร์ 
 1. ส่งเอกสารแจ้งเกิด แจ้งตาย ไปยังแขวงศรีวิชัย 
 2. ส่งเอกสารย้ายเข้า – ออกบ้านพักในคณะแพทยศาสตร์ มช ไปยังแขวงศรีวิชัย 
 3. จัดทำข้อมูลผู้พักอาศัยในคณะแพทยศาสตร์ มช