งานรับ-ส่งไปรษณีย์

– ตรวจรับพร้อมคัดแยกจดหมาย /สิ่งตีพิมพ์ /ไปรษณียบัตร เพื่อจำหน่ายตามภาควิชา/ฝ่าย/งาน

– ตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์/พัสดุภัณฑ์ ของภาควิชา/ฝ่าย/งาน เพื่อนำส่งไปยังไปรษณีย์สาขาพระสิงห์

– รับไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์จากไปรษณีย์สาขาพระสิงห์ ทำการคัดแยกรอส่งตามภาควิชา/ฝ่าย/งาน

– นำจ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ให้ ภาควิชา/ฝ่าย/งาน